Estetika Bestuursdienstekomitee

Soek

Funksionele Afbakening.

Dié Komitee is belas met die beheer en bestuur van alle fasette van estetika op Kleinfon-tein.

Opdrag en take:

 • Om die Administrasie en Direksie te adviseer aangaande alle aspekte van estetika op Kleinfontein.
 • Om projekte daar te stel en te bestuur vir die verbetering van Kleinfontein se visuele beeld.
 • Om 'n beleid vir estetiese norme daar te stel vir goedkeuring deur die Direksie.
 • Om - namens die Maatskappy - toesig te hou oor die implementering en handha-wing van die beleid.
 • Om - in oorleg met die inwoners van elke woongebied in Kleinfontein - 'n beleid daar te stel vir die visuele voorkoms van elke sodanige woongebied, wat insluit die argitektoniese karakter van die woongebiede, vir goedkeuring deur die Direksie.
 • Om insette te lewer aan die Boubeheerafdeling van die Administrasie tydens die keuringsproses van bouplanne ten einde te verseker dat die beleid uitgevoer word.
 • Die daarstelling en aanbeveling van 'n begroting vir die lewering van die dienste.
 • Die daarstelling van 'n diensleweringstrategie, gebaseer op gesonde besigheidsbe-ginsels.
 • Die daarstelling van 'n Diensvlakooreenkoms met KA vir die lewering van die dienste en belyning daarvan met die verwagtinge van die kliëntebasis.
 • Die verkryging, bestuur en instandhouding van hulpbronne (werknemers, diensver-skaffers en toerusting) ooreenkomstig die beleid van KA. Dit sluit in die identifise-ring van die behoeftes en die verkryging van kwotasies, ooreenkomstig die aan-kopebeleid van KA, waar nodig.
 • Die bedinging vir die verskaffing van dienste deur tydelike werkers, kontrakteurs of ander strukture van KA (byvoorbeeld die Werkedepartement), ooreenkomstig die beleid van KA en in die beste finansiële belang van KA.
 • Daaglikse monitering van die lewering van die dienste.
 • Finansiële bestuur ooreenkomstig 'n goedgekeurde begroting.
 • Die maak van aanbevelings i.v.m. beleid en tariewe.
 • Die maak van aanbevelings i.v.m. die aanstelling van permanente perso-neel.

Daarstelling van die Estetika Bestuursdienstekomitee.

Die Voorsitter van die Komitee word deur die Direksie aangestel op aanbeveling van die Algemene Bestuurder en die Uitvoerende Komitee. Die vereiste vir aanstelling in die pos is 'n ywerige bestuurder wat hom of haar kan laat geld in 'n omgewing waar samewerking en integrasie deurslaggewend is vir sukses. Inspirering van lede van die gemeenskap om ook hand uit te steek en betrokke te raak, is deel van die taak van die Voorsitter van die Komi-tee. Die ander lede van die komitee kan (minstens een uit elk van die volgende buurte: Hoewes, Wildpark en die Nedersetting), op aanbeveling van die Voorsitter van die Komi-tee, deur die Algemene Bestuurder aangestel word, wat verantwoordelik is om toe te sien dat die Komitee op 'n volhoubare wyse funksioneer. Kwalifikasievereiste vir aanstelling in die Komitee is die wil om betrokke te raak en diens te lewer.

Die daarstelling van die Komitee sal geskied ooreenkomstig die beleid van die Maatskappy soos voorgeskryf deur die Direksie.

Voorsitter: Michelle Berrington

Lede: Paul Joubert, Retha Coetzer, Dannie de Beer en Schalk van Schalkwyk