Fasiliteite Bestuurskomitee

Soek

Funksionele Afbakening.

Dié Komitee is verantwoordelik vir die bestuur en onderhoud van die:

 • Gemeenskapsaal
 • Sportvelde en kampeerterrein
 • Tennisbane
 • Swembad
 • Die tuine by die administratiewe kantore en by die Sorgsentrum.

Hierdie afbakening hou in gedagte die optimalisering van die gebruik van beskikbare hulpbronne en die kapasiteit van 'n komitee om die funksie behoorlik te kan vervul.

Opdrag en take:

 • Die bestuur en onderhoud van die fasiliteite namens KA.
 • Die daarstelling en aanbeveling van 'n begroting vir die lewering van die dienste.
 • Die daarstelling van 'n diensleweringstrategie, gebaseer op gesonde besigheids-beginsels.
 • Die daarstelling van 'n Diensvlakooreenkoms met KA vir die lewering van die dienste en belyning daarvan met die verwagtinge van die kliëntebasis.
 • Die verkryging, bestuur en instandhouding van hulpbronne (werknemers, diensver-skaffers en toerusting) ooreenkomstig die beleid van KA. Dit sluit in die identifise-ring van die behoeftes en die verkryging van kwotasies ooreenkomstig die aan-kopebeleid van KA, waar nodig.
 • Die bedinging vir die verskaffing van dienste deur tydelike werkers, kontrakteurs of ander strukture van KA (byvoorbeeld die Werkedepartement), ooreenkomstig die beleid van KA en in die beste finansiële belang van KA.
 • Daaglikse monitering van die lewering van die dienste.
 • Finansiële bestuur ooreenkomstig 'n goedgekeurde begroting.
 • Die maak van aanbevelings i.v.m. beleid en tariewe.
 • Die maak van aanbevelings i.v.m. die aanstelling van permanente personeel.
 • Die maak van aanbevelings i.v.m. die opneem van skuld.

Delegasies.

Aanvanklik sal alle aankope en aanstellings van personeel en diensverskaffers geadmini-streer word deur die Administrasie, in terme van bestaande delegasies.

Daarstelling van die Fasiliteite Bestuurskomitee.

Die Voorsitter van die Komitee word deur die Direksie aangestel op aanbeveling van die Algemene Bestuurder. Die vereiste vir aanstelling in die pos is 'n ywerige bestuurder wat hom of haar kan laat geld in 'n omgewing waar samewerking en integrasie deurslagge-wend is vir sukses. Inspirering van lede van die gemeenskap om hand uit te steek en ook betrokke te raak, is deel van die taak van die Voorsitter van die Komitee. Die ander lede van die Komitee kan, op aanbeveling van die Voorsitter van die Komitee, deur die Alge-mene Bestuurder aangestel word, wie verantwoordelik is om toe te sien dat die Komitee op 'n volhoubare wyse funksioneer. Kwalifikasievereiste vir aanstelling in die Komitee is die wil om betrokke te raak en diens te lewer.

Die volgende persone word voorgestel:

 • Voorsitter: Mev. Leonie Kruger
 • Lede: Willie Bouwer, Irene Groenewald, Chris Els, Patrys Prins en Paul Joubert

---o0o---

Mev Leone Kruger  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.