Werkersdienste Bestuurskomitee

Soek

Funksionele Afbakening.

Dié Komitee is belas met die beheer en bestuur van die geleentheidswerkerskorps op Kleinfontein en die beheer en bestuur van werkersbehuising in Dagbreek, Tandem en Noord-Ooshoewes, asook die bestuur van daardie woongebiede.

Opdrag en take.

 • Die keuring van geleentheidswerkers ooreenkomstig die beleid van KA.
 • Die bestuur van die werkerskorps namens KA.
 • Besluitneming namens KA oor die uitreiking en hernuwing van werkerskaarte.
 • Die administrasie van die behuisingsbeleid van KA .
 • Die keuring van werkersbehuising in terme van die behuisingsbeleid van KA.
 • Die beheer en bestuur van werkersbehuising in Dagbreek, Tandem en Noord-Oos- hoewes en die beheer en bestuur van die woongebiede namens KA.
 • Koördinering en integrasie van werksaamhede met die Maatskaplike Dienstekomitee en ander strukture van Kleinfontein, waar nodig.
 • Die beheer, bestuur en instandhouding van KA-fasiliteite en terreine in Dagbreek, Tandem en Noord-Ooshoewes
 • Die verhuring van KA-persele in Dagbreek, Tandem en Noord-Ooshoewes.
 • Die bevordering van wet en orde in hierdie gebiede.
 • Die daarstelling van 'n gedragskode vir inwoners van Dagbreek, Tandem en Noord-Ooshoewes (vir goedkeuring deur die Direksie) en die administrasie daarvan op 'n daaglikse basis.
 • Die ondersoek van klagtes met behulp van die Veiligheidsdepartement van KA.
 • Die hou van ondersoeke van beweerde oortredings van die gedragskode en die oplegging van strawwe kragtens die kode.
 • Die daarstelling en aanbeveling van 'n begroting vir die lewering van die dienste.
 • Die daarstelling van 'n diensleweringstrategie, gebaseer op gesonde besigheidsbe-ginsels.
 • Die daarstelling van 'n Diensvlak Ooreenkoms met KA vir die lewering van die dienste en belyning daarvan met die verwagtinge van die kliëntebasis.
 • Die verkryging, bestuur en instandhouding van hulpbronne (werknemers, diensver-skaffers en toerusting) ooreenkomstig die beleid van KA. Dit sluit in die identifise-ring van die behoeftes en die verkryging van kwotasies, ooreenkomstig die aan-kopebeleid van KA, waar nodig.
 • Die bedinging vir die verskaffing van dienste deur tydelike werkers, kontrakteurs of ander strukture van KA (byvoorbeeld die Werkedepartement), ooreenkomstig die beleid van KA en in die beste finansiële belang van KA.
 • Daaglikse monitering van die lewering van die dienste.
 • Finansiële bestuur, ooreenkomstig 'n goedgekeurde begroting.
 • Die maak van aanbevelings i.v.m. beleid en tariewe.
 • Die administrasie van KA behulpsaam te wees met die invordering van uitstaande skuld (verskuldig aan KA) deur inwoners van Dagbreek, Tandem en Noord-Oos- hoewes.
 • Die maak van aanbevelings i.v.m. die aanstelling van permanente personeel.
 • Die maak van aanbevelings i.v.m. die opneem van skuld.
 • Die maak van aanbevelings ten opsigte van die uitsetting van inwoners van Dag-breek en Tandem.

Daarstelling van die Werkersdienstebestuurskomitee

Die Voorsitter van die Komitee word deur die Direksie aangestel op aanbeveling van die Algemene Bestuurder. Die vereiste vir aanstelling in die pos is 'n ywerige bestuurder wat hom of haar kan laat geld in 'n omgewing waar samewerking en integrasie deurslagge-wend is vir sukses. Inspirering van lede van die gemeenskap om hand uit te steek en ook betrokke te raak is deel van die taak van die Voorsitter van die Komitee. Die ander lede van die Komitee kan, op aanbeveling van die Voorsitter van die Komitee, deur die Alge-mene Bestuurder aangestel word, wat verantwoordelik is om toe te sien dat die Komitee op 'n volhoubare wyse funksioneer. Kwalifikasievereiste vir aanstelling in die komitee is die wil om betrokke te raak en diens te lewer.

Die volgende persone word voorgestel:

 • Voorsitter: Willem Malan
 • Lede: Paul McMenamin, Wikus Cremer, Carel Breytenbach, Andries v/d Merwe en Marietjie Nell

---o0o---

Paul McMinamin Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.