Kultuurdienste Bestuurskomitee

Soek

Funksionele afbakening.

Dié Komitee is verantwoordelik vir die totstandkoming, bestuur en onderhoud van die museum, argief,  biblioteek en historiese strukture, insluitende die historiese begraafplaas, skanse, gedenknaald en gedenktuin en die algemene bevordering van kulturele aange-leenthede op Kleinfontein. Die bevordering van Kleinfontein as 'n Afrikanerkultuurdorp.

Opdrag en take

 • Die totstandkoming van die museum, biblioteek en argief.
 • Die bedinging van die nodige fondse.
 • Skakeling met eksterne rolspelers soos die Internasionale Oorlogsgraftekommissie.
 • Die bestuur en onderhoud van al die kultuurfasiliteite.
 • Die reël en die aanbieding van kultuurgeleenthede en die algemene bevordering van die Afrikanerkultuur.
 • Die daarstelling en aanbeveling van 'n begroting vir die lewering van die dienste.
 • Die daarstelling van 'n diensleweringstrategie, gebaseer op gesonde besigheidsbe-ginsels.
 • Die daarstelling van 'n Diensvlakooreenkoms met KA vir die lewering van die dienste en belyning daarvan met die verwagtinge van die kliëntebasis.
 • Die verkryging, bestuur en instandhouding van hulpbronne (werknemers, diensver-skaffers en toerusting) ooreenkomstig die beleid van KA. Dit sluit in die identifise-ring van die behoeftes en die verkryging van kwotasies, ooreenkomstig die aan-kopebeleid van KA, waar nodig.
 • Die bedinging vir die verskaffing van dienste deur tydelike werkers, kontrakteurs of ander strukture van KA (byvoorbeeld die Werkedepartement), ooreenkomstig die beleid van KA en in die beste finansiële belang van KA.
 • Daaglikse monitering van die lewering van die dienste.
 • Finansiële bestuur, ooreenkomstig 'n goedgekeurde begroting.
 • Die maak van aanbevelings i.v.m. beleid en tariewe.
 • Die maak van aanbevelings i.v.m. die aanstelling van permanente perso-neel.
 • Die maak van aanbevelings i.v.m. die opneem van skuld.

Daarstelling van die Kultuurdienste Bestuurskomitee.

Die Voorsitter van die Komitee word deur die Direksie aangestel op aanbeveling van die Kleinfontein Museumkomitee ('n geregistreerde organisasie sonder winsbejag). Die ver-eiste vir aanstelling in die pos is 'n ywerige bestuurder wat hom of haar kan laat geld in 'n omgewing waar samewerking en integrasie deurslaggewend is vir sukses. Inspirering van lede van die gemeenskap om hand uit te steek en betrokke te raak, is deel van die taak van die Voorsitter van die Komitee. Die ander lede van die Komitee kan, op aanbeveling van die Voorsitter van die Komitee, deur die Algemene Bestuurder aangestel word, wat verantwoordelik is om toe te sien dat die komitee op 'n volhoubare wyse funksioneer. Kwa-lifikasievereiste vir aanstelling in die Komitee, is die wil om betrokke te raak en diens te lewer.

Die volgende persone word voorgestel:

 • Voorsitter: Mnr Andries Breytenbach
 • Lede: Ds Lood & Mev Silja v/d Merwe, Lousa Jooste, Dorothea Steenberg, Elisabeth Malan, Dr Willie Burger, Chris Els, Thys & Hester Adams, Jacomien Freyer, Erdi & Frena Baumbach, Johan Kunneke, Marianne Breytenbach en Paul Joubert.

---o0o---

Andries Breytenbach