Uitvoerende Komitee

Soek

Uitvoerende Komitee

Funksionele Afbakening

Dié Komitee hou toesig oor die funksionering van die administrasie en strukture van KA en moniteer die implementering van direksiebesluite. Die Komitee is ook belas met navorsing en voldoening aan etiese en ander verpligtinge van KA. Die Komitee oorsien ook die daar-stelling van die GOP op 'n daaglikse basis namens die Direksie.

Opdrag en take

 • Adviseer die Direksie oor:
  • Enige aangeleenthede in verband met die daarstelling, wysiging en funksione-ring van KA se administrasie en strukture.
  • Personeelaangeleenthede en -beleid in die verband.
  • Navorsing oor enige aangeleentheid in belang van KA
  • Toesig en bevordering van etiek in KA se werksaamhede en strukture.
 • Moniteer die Administrasie van KA
 • Moniteer die uitvoering van direksiebesluite
 • Hou toesig oor die GOP-proses

Daarstelling van die Uitvoerende Komitee.

Die Uitvoerende Komitee bestaan uit senior direkteure en ander gekoöpteerde kundiges.

Die volgende persone word aanbeveel as lede van die Uitvoerende Komitee:

Voorsitter: Mnr Bonnie Freyer

Lede: Mej Louisa Jooste, Mnr Chris Els, Mnr Louis Berrington, Dr P du Preez, Mnr Ben Kieser en die Algemene Bestuurder (ex officio).

---o0o---